атон

 • 121дәлдүр — (Шығ.Қаз., Қатон.) есер, есі кірерлі шығарлы. Ол өзі бір д ә л д ү р бала (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 122дәнекүстеу — (Шығ.Қаз., Қатон.) есерлеу, есерсоқтау, ақылы аумалы төкпелі. Ол өзі д ә н е к ү с т е у бала (Шығ.Қаз., Қатон.). Осы жігіттің өзі дәлдүр ма, д ә н е к ү с т е у ме?! (Қ. Ысқақ, «Жұлдыз», 1988, №6, 78) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 123елеме — (Шығ.Қаз., Қатон.) кебек. Бұрын қол сүртуге е л е м е беретін (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 124әмір 2 — 1. (Шығ.Қаз., Қатон.; Тау., Қош.; Монғ.) тыныштық. Қасқыр қатты, малға ә м і р бермейді (Шығ.Қаз., Қатон.). 2. (Тау., Қош.) тыным, дамыл. Бұл атқа күн батқанша ә мі р жоқ (Тау., Қош.). Бұл арбада кешке дейін ә м і р джоқ. Анау әкетеді, мынау… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 125әмбе — (Шығ.Қаз.: Қатон., Ү Н.) әрі. Лапкеге ешнәрсе келе қоймайды ә м б е алыста (Шығ.Қаз., Қатон.). Ол ә м б е класс жетекшісі, ә м б е оқу істің меңгерушісі (Шығ.Қаз., Ү Н.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 126жалақ — (Сем.: Абай, Ақс., Көкп.; Шығ.Қаз.: Қатон., Глуб.) ащылы сортаң жер. Мал ж а л а қ қ а иірілді (Сем., Абай). Ж а л а қ жер ащылы болады (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 127жұтпа — 1 (Жезқ., Ұлы.; Қар.: Шет, Нұра) маядан шөп суыратын құрал, шөп суырғыш. Қолыңа шөп кіріп кетер, ж ұ т п а м е н алсайшы (Жезқ., Ұлы.). Әбілғазы ж ұ т п а н ы әкел, шөп суырайық (Қар., Нұра). қ. сүңгуір, шотағаш. 2 (Ақт., Ырғ.; Шығ.Қаз.: Глуб.,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 128зар — (Шығ.Қаз., Қатон.) жұпар, хош иіс. Мынау гүлдердің з а р иісі аңқып тұр (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 129көркесті — (Шығ.Қаз., Қатон.) егде, кексе. Асылбек сізге қарағанда к ө р к е с т і кісі ғой (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 130қағыр — 1 1. (Гур., Маңғ.) шөпсіз тақыр жер. Қ а ғ ы р д ы ң боранындай бұрқырап отыр (Гур., Маңғ.). 2. (Шығ.Қаз., Қатон.) шөбі қысқа таулы жер. Біздің жеріміз көбінесе қ а ғ ы р болады (Шығ.Қаз., Қатон.) 2 терлік (С. Аман., ВДИКЯ, 30) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 131қамбоз — (Сем., Ұрж.) қапырық жел тимейтін жер. Қ а м б о з д а у жер екен, жел тимейтін (Сем., Ұрж.). 2. (Шығ.Қаз.: Марқ., Қатон.) тымырсық, тымық, желсіз ыстық. Бүгін күн қ а м б о з болды (Шығ.Қаз., Қатон). қ. қамбаз …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 132қарым — 1 1. (Түрікм.: Красн., Небид., Жеб., Ашх.; Гур., Маңғ.; Орал, Жән.; Ақт., Ойыл) ру, тек, тұқым. Бұл жігіттің қ а р ы м ы дуан төлеңгіт болады (Орал, Жән.). Қ а р ы м ы ң кім болады, шырағым? (Ақт., Ойыл). 2. басқа рудан келген адам, қонақ. Осында …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 133қыспа — (Шығ.Қаз.: Марқ., Қатон.) сырға. Сейітқазы ұста қ ы с п а соғады (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 134соқпа — 1 (Орал, Жән.; Алм., Қаск.) сиырдың тезегі. Мыстақ бір үйме с о қ п а тасып алды (Орал, Жән.). Екі арба с о қ п а м ы з бар. Ол отынымыз бар дегені ғой (Алм., Қаск.). қ. соқпа тезек. 2 (Талд., Гв.; Сем., Абай; Шығ.Қаз., Қатон.) дуал, қоршау,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 135шіліңгер — (Қ орда: Сыр., Жал.; Шығ.Қаз.: Қатон., Зайс.) іскер, шебер, ұста. Еліміздің күріш егісінің не бір ш і л і ң г е р і бар Қ орда., Сыр.). Қали ш і л і ң г е р адам (Шығ.Қаз., Қатон.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 136ЕВФИМИЙ НОВЫЙ ИЗ ДИМИЦАНЫ — [греч. Εὐθύμιος ὁ Νέος ὁ ἐκ Δημητσάνης] († 22.03.1814), прмч. Афонский (пам. 1 мая, пам. греч. 22 марта). Е. Н. из Д. (в миру Елевферий), сын богатых и благочестивых родителей Панайотиса и Марии, происходил из г. Димицана (Пелопоннес). Вместе с… …

  Православная энциклопедия

 • 137ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ — древнейшее гос во в долине р. Нил, его территория простиралась от Средиземного м. на севере до 1 го порога Нила на юге. Территория страны исконно делилась на 2 части: Нижний Е. Дельту Нила и Верхний Е. узкую плодородную долину реки, ограниченную… …

  Православная энциклопедия

 • 138Нефертити — (Красавица грядёт) египетская царица (14 в. до н.э.), жена фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), возможно, его сводная сестра. Вероятно, принимала участие в проведении религиозной реформы мужа; её имя после реформы было изменено на Нефер Неферу Атон… …

  Исторический словарь

 • 139Антонов, Александр Николаевич — (р. 29. 11. 1974) Род. в г. Ярославль в семье военнослужащего. Окончил ф т филологии и культуры Ярославского пед. унта (1996). Работал учителем в сельских школах (1996 98), зам. директора газ. "АиФ Ярославль" (с 1998). Печатается с 1996 …

  Большая биографическая энциклопедия

 • 140Ахманов, Михаил Сергеевич — (Нахмансон; р. 29. 05. 1945) Род. в Ленинграде в семье военного врача. Окончил физ. ф т ЛГУ (1967) и аспирантуру Физ. института и НИИ физики при ЛГУ (1970). Кандидат физ. мат. наук (1971). Руководил лабораторией в Институте научного… …

  Большая биографическая энциклопедия